Dětská skupina EDEN je zařízení pro celkem 12 dětí, provozované spolkem Společenství křesťanů EDEN z.s., na adrese Kosmákova 43, Jihlava. Toto zařízení bylo podpořeno EU v letech 2017-2019 Operačním programem Zaměstnanost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006743) a v letech 2019-2022 Operačním programem Zamestnanost (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015676). Od května 2022 jsme přešli na financování ČR. Zařízení je určeno pro rodiče malých dětí, aby sladili svou práci a rodinu.

INFORMACE

Stavíme na pravých křesťanských hodnotách s důrazem na upevňování rodinných a mezilidských vztahů, soudržnosti, empatie a respektu. Snažíme se v dětech rozvíjet lásku k Bohu a jejich bližním. Chceme dětem ukázat svět jako úžasné a zázračné místo pro život, přiblížit jim krásu stvoření.

Děti přijímáme celoročně podle naplnění kapacity, již 2 věku dítěte do předškolního věku (po dohodě a adaptaci i batolata od 1,5 roku). O děti pečují současně minimálně 2 chůvy a školnice, což nám umožňuje individuální přístup. 

Provozní doba dětské skupiny je celoroční / denně od 7:00 do 16:00. Během roku máme nárok na 5 týdnů přerušení služby. Zpravidla se tak děje přes Vánoční prázdniny, týden přes letní prázdniny a 2 dny před začátkem školního roku, kdy probíhá kompletní sanitace prostor. Další dny jsou vyhrazeny pro nenadálé situace.

Zaměření dětské skupiny

Nemáme vyhraněné zaměření na určitý typ vzdělávání či konkrétní aktivity. Během roku nás provází křesťanské svátky, příběhy z Bible, dětské chvály a pohádky. V dětech bychom rádi rozvíjeli tyto aktivity:

  • Tělesná výchova - zdravý fyzický rozvoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, lezení, napodobování zvířátek, překážkové dráhy uvnitř i v přírodě
  • Hudební výchova - tanečky, hra na hudební nástroje, zpěv, rytmus
  • Pracovní výchova - rozvíjení sebeobslužných návyků, hry se stavebnicemi, práce s různorodým materiálem (listy, květy, kaštany a jiné přírodniny, hlína, písek, modelína), vystřihování, lepení, navlékání korálků
  • Výtvarná výchova - hra s barvami, malování pastelkami, vodovkami, prstovými barvami, voskovkami, rozvíjení kreativity a fantazie
  • Rozvoj sociální inteligence - vedení dětí k samostatnému myšlení, tvořivosti, prozkoumávání věcí do hloubky, rozvíjení sebevědomí a sebedůvěry, podporování kamarádských vztahů, seznamování dětí s jednoduchými pravidly společenského chování
  • Environmentální vzdělávání a výchova - rozvíjení zájmu o vše živé (rostliny, zvířata), všude se něco hýbe, voní, vydává zvuky, vnímání životního prostředí všemi smysly

Metodika práce

Upřednostňujeme metodu učení hrou, nápodobou s prvky Montessori výchovy. Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je spontánní hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze sociální vazby, podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k tetám v dětské skupině. Veškeré činnosti jsou uzpůsobeny věku dítěte a jeho individuálním potřebám.