Etický kodex

Tento etický kodex je morálním závazkem, který upravuje mravní postoje, chování, jednání a přístup všech zaměstnanců vůči dětem i jejich zákonným zástupcům, spolupracovníkům, veřejnosti, organizaci i sobě samým a slouží především ke zvyšování kvality poskytované péče. 

Pečující osoba ve vztahu k sobě

·       Dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním. 

·       Dbá na svůj zevnějšek, vystupování a kultivovaný projev. 

·       Je si vědoma motivů a smyslu své práce, práci s dětmi vnímá jako poslání. 

Pečující osoba ve vztahu ke kolegům

·       Respektuje soukromí a osobnostní odlišnosti kolegů. 

·       Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování. 

·       Komunikuje otevřeně v rámci spolupráce týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou. 

·       Je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu. 

·       Své poznatky získané sebevzděláním předává kolegům a uplatňuje ve výchovně vzdělávacím procesu. 

·       V pracovním kolektivu preferuje týmovou práci, pracuje na společném cíli. 

Pečující osoba ve vztahu k dětem

·       Zná, zohledňuje a reflektuje potřeby dětí. 

·       Respektuje jejich individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje. 

·       Vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí a je jim vzorem k nápodobě. 

·       Řádně a svědomitě pečuje o svěřené děti. 

·       Umožňuje dětem rozvoj samostatnosti s důrazem na jejich bezpečí, podporuje v dětech sebedůvěru, seberealizaci a zodpovědnost. 

·       Stanovuje základní pravidla a trvá na jejich dodržování, jelikož si je vědoma toho, že hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a v bezpečí. 

·       Zachovává klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii. 

·       Vědomě umožňuje dětem riskovat a pracovat s chybou, uplatňuje rovný přístup k dětem. 

Pečující osoba ve vztahu k rodičům

·       Je si vědoma hranic profesních a osobních vztahů a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích.

·       Aktivně a otevřeně komunikuje s rodiči o pokrocích, rozvoji a chování dítěte.

·       Vytváří prostor pro spolupráci s rodiči.

·       Respektuje původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk rodiče stejně jako pravidla a zvyky rodiny.

·       Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování.

·       Respektuje rodičovská práva k dítěti.

Pečující osoba ve vztahu k organizaci

·       Svým chováním a vystupováním přispívá k šíření dobrého jména dětských skupin. 

·       Souzní a jedná v souladu s filozofií, cíli a metodami organizace. 

·       Je si vědoma, že interní či osobní záležitosti není přístupné řešit před dětmi a rodiči. 

Rodič ve vztahu k pečující osobě

·       Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování. 

·       Respektuje profesionalitu a vzdělání pečující osoby. 

·       Otevřeně komunikuje s pečujícími osobami, respektuje pokyny pečujících osob. 

·       Při řešení konfliktů vystupuje s respektem, snaží se o pochopení názoru pečující osoby, vystupuje korektně.

·       Respektuje a dodržuje pravidla provozu dětské skupiny. 

Rodič ve vztahu k ostatním rodičům a dětem

·       Respektuje jedinečnost ostatních rodičů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk.

Dítě ve vztahu k pečujícím osobám

·       Dodržuje základy slušného chování (pravidlo “Pozdrav, popros, poděkuj”).

·       Dodržuje základní pravidla daná dětskou skupinou.