eticky-kodex.png

Etický kodex Dětské skupiny EDEN

Tento etický kodex je morálním závazkem, který upravuje mravní postoje, chování, jednání a přístup všech zaměstnanců vůči dětem i jejich zákonným zástupcům, spolupracovníkům, veřejnosti, organizaci i sobě samým.

Pečující osoba ve vztahu k sobě

 • Dbá o svůj osobnostní a profesní rozvoj soustavným sebevzděláváním.
 • Dbá na svůj zevnějšek, vystupování a kultivovaný projev. 
 • Je si vědoma motivů a smyslu své práce, práci s dětmi vnímá jako poslání. 

Pečující osoba ve vztahu ke kolegům

 • Respektuje soukromí a osobnostní odlišnosti kolegů, dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování.
 • Komunikuje otevřeně v rámci spolupráce týmu a uplatňuje metody konstruktivní kritiky slušnou formou.
 • Je si vědoma hranice profesních a osobních vztahů v týmu.
 • Své poznatky získané sebevzděláním předává kolegům a uplatňuje ve výchovně vzdělávacím procesu.

Pečující osoba ve vztahu k dětem

 • Zná, zohledňuje a reflektuje potřeby dětí, respektuje jejich individuální odlišnosti a vytváří bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje.
 • Vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí a je jim vzorem k nápodobě.
 • Řádně a svědomitě pečuje o svěřené děti, zachovává klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii.
 • Umožňuje dětem rozvoj samostatnosti s důrazem na jejich bezpečí, podporuje v dětech sebedůvěru, seberealizaci a zodpovědnost.
 • Stanovuje základní pravidla a trvá na jejich dodržování, jelikož si je vědoma toho, že hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a v bezpečí.
 • Vědomě umožňuje dětem riskovat a pracovat s chybou, uplatňuje rovný přístup k dětem.

Pečující osoba ve vztahu k rodičům

 • Je si vědoma hranic profesních a osobních vztahů a zachovává mlčenlivost o důvěrných informacích.
 • Aktivně a otevřeně komunikuje s rodiči o pokrocích, rozvoji a chování dítěte.
 • Vytváří prostor pro spolupráci s rodiči.
 • Respektuje původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk rodiče stejně jako pravidla a zvyky rodiny.
 • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování.
 • Respektuje rodičovská práva k dítěti.

Pečující osoba ve vztahu k organizaci

 • Svým chováním a vystupováním přispívá k šíření dobrého jména dětských skupin. 
 • Souzní a jedná v souladu s filozofií, cíli a metodami organizace. 
 • Je si vědoma, že interní či osobní záležitosti není přístupné řešit před dětmi a rodiči. 

Rodič ve vztahu k pečující osobě

 • Dodržuje kladné mezilidské vztahy a základy slušného chování. 
 • Respektuje profesionalitu a vzdělání pečující osoby. 
 • Otevřeně komunikuje s pečujícími osobami, respektuje pokyny pečujících osob. 
 • Při řešení konfliktů vystupuje s respektem, snaží se o pochopení názoru pečující osoby, vystupuje korektně.
 • Respektuje a dodržuje pravidla provozu dětské skupiny. 

Rodič ve vztahu k ostatním rodičům a dětem

 • Respektuje jedinečnost ostatních rodičů bez ohledu na jejich původ, etnickou příslušnost, rasu, vyznání, barvu pleti či mateřský jazyk.

Dítě ve vztahu k pečujícím osobám

 • Dodržuje základy slušného chování (pravidlo “Pozdrav, popros, poděkuj”).
 • Dodržuje základní pravidla daná dětskou skupinou.