Hygienická pravidla při COVID-19

Při vstupu do Dětské skupiny EDEN

1. Do šatny vstupujte jednotlivě. Vždy jeden rodič (doprovod) a dítě. Ostatní rodiče musí počkat venku, než se uvolní místo.

2. Doprovod se v prostorách dětské skupiny pohybuje vždy v roušce, a to pouze pro nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte).

3. Po vstupu do dětské skupiny je nutné použít dezinfekční prostředek na ruce, který je u vchodu na stolečku. Toto pravidlo platí pro doprovod i pro děti.

4. Děti a personál v prostorách i mimo ně mohou chodit bez roušek.

5. Do dětské skupiny nesmí vstoupit nikdo s příznaky nemoci (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti, infekce dýchacích cest, rýma).

6. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakékoliv příznaky nemoci, je nutné nás neprodleně informovat.

7. Pokud zjistíme příznaky nemoci u vašeho dítěte při pobytu v dětské skupině, ihned vás kontaktujeme a je nutné si dítě co nejdříve vyzvednout.

8. Před zahájením docházky je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového, infekčního onemocnění.

9. Žádáme rodiče, aby dětem do DS nedávali z hygienických důvodů žádné osobní hračky z domova.

Ve vnitřních prostorech Dětské skupiny EDEN

1. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti a další pracovníci nacházejí, se provádí nejméně jednou za den.

2. Dezinfekce povrchů, předmětů, které používá velký počet dětí musí být prováděn několikrát denně (kliky u dveří, spínače světel, hračky, …).

3. Odpadkové koše se vynáší alespoň jednou denně.

4. Úklid toalet probíhá minimálně jednou denně. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení, odpadkovým košem, dezinfekcí pro pečující osoby.

5. Rukavice jsou používány při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, úklidu a likvidací odpadů.

6. Větrání prostor probíhá minimálně jednou za hodinu na alespoň 5 minut.